ACARICIDES

1-HEXYRON 100 EC

Hexythiazox 10 % (w/v)

2-DELTAMEC 18 EC

Abamectin 1.8% (W/V)

3-NEON 500 EC

Ethion50% (W/V.)

4-MITRAZ 200 EC

Amitraz 20 % (w/v)

Print Friendly, PDF & Email