ACARICIDES

MITRAZ 200 EC

Amitraz 20 % (w/v)

NEON 500 EC

Ethion50% (W/V.)

DELTAMEC 18 EC

Abamectin 1.8% (W/V)

HEXYRON 100 EC

Hexythiazox 10 % (w/v)